Pravidla provozu

Pravidla provozu

Share to Facebook Share to Twitter

Pravidla provozu webových stránek flashback.cz a uživatelského účtu.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Provozovatelem serveru flashback.cz je soukromá osoba Martin Flashback.

1.2. Uživatelem je registrovaný návštěvník serveru využívající rozhraní diskusního serveru (fóra) pro diskusi s jinými uživateli či čtení příspěvků zde publikovaných.

2. Registrace Uživatele a uchovávání dat o Uživateli
2.1. Podmínkou pro aktivní účast Uživatele na tvorbě obsahu diskusního serveru/ fóra je registrace Uživatele.

2.2. Při registraci si Uživatel zvolí své uživatelské jméno (nick) a email, na který budou Uživateli odeslány přihlašovací údaje včetně hesla.

2.3. O jednotlivých Uživatelích jsou ze strany Provozovatele evidovány následující údaje zadané Uživatelem:
a) uživatelské jméno
b) email

2.4. Při návštěvě, čtení stránek diskusního serveru / fóra a publikaci příspěvků nejsou shromažďovány žádné další údaje o Uživatelích, než je běžné u jiných webových serverů provozovaných v síti Internet. Provozovatel automatizovaně prostřednictvím serveru shromažďuje a ukládá informace o Uživatelích do logu, kde jsou obsaženy mj. informace o IP adrese Uživatele, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a čase konkrétní aktivity Uživatele na serveru. Tyto údaje primárně neslouží pro zveřejnění ani sledování Uživatelů, ale pro interní potřeby Provozovatele serveru, zejména pro efektivní spravování stránek, k získávání informací o chování Uživatelů na serveru, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o Uživatelích.

2.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že server může pro optimalizaci své funkcionality a personalizaci svého rozhraní využívat tzv. soubory „cookies“. Soubory cookies umožňují zaznamenat informace o návštěvě Uživatele a jeho preferencích. V rámci provozu serveru mohou být využívány rovněž cookies třetích stran (např. cookies provozovatelů reklamních systémů). Uživatel má možnost si ukládání souborů cookies zablokovat ve svém prohlížeči.

2.6. Uživatel dále výslovně souhlasí s tím, že emailová adresa zadaná Uživatelem při registraci může být použita pro komunikaci mezi Provozovatelem a Uživatelem.

2.7. Evidované údaje o Uživatelích dle čl. 2.3. a 2.4. a 2.5. jsou považovány za údaje technicky nezbytné k provozu stránek, jejichž účelem není ztotožnění jednotlivých Uživatelů serveru, ale pouze zajištění zmíněného technického fungování serveru (zejména odlišení registrovaných Uživatelů od anonymních Uživatelů). S ohledem na tuto skutečnost není Provozovatel považován za správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Diskusní příspěvky a jejich obsah
3.1. Příspěvky uveřejněné v diskuzi na stránkách vyjadřují názory Uživatelů serveru. Provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakoukoliv odpovědnost za obsah diskusních příspěvků ukládaných Uživatelem. Provozovatel rovněž nenese jakoukoliv odpovědnost za protiprávní jednání Uživatele v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodní firmě nebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za jakékoliv jiné porušení zákona, kterého se Uživatel dopustí svoji činností na stránkách.

3.2. Uživatel se zavazuje, že bude na diskusním serveru / fóru diskutovat slušně, věcně a s úctou k ostatním Uživatelům diskuze. Uživatel se zejména zavazuje, že uveřejňovat příspěvky, které by:

a) ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;
b) porušovaly právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
c) obsahovaly pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;
d) porušovaly práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;
e) zasahovaly do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;
f) byly svoji povahou vulgární či obscénní;
g) byly vědomě nepravdivé;
h) obsahovaly urážky, pomluvy či vyhrožování ve vztahu k jakékoliv třetí právnické či fyzické osobě;
i) zneužívaly server pro reklamní sdělení Uživatele nebo jiné třetí osoby;
j) zveřejňovaly osobní a citlivé údaje o jiných osobách (např. adresy a telefonní čísla) ;
k) opakovaně obsahovaly stejný text či jinak vykazovaly povahu spamu.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že rovněž odkazování (linking) na stránky jejichž obsah porušuje pravidla uvedená v čl. 3.2. je zakázáno.

3.4. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat příspěvky porušující ustanovení čl. 3.2. těchto Pravidel, které Uživatel uveřejní na  serveru, a to i bez předchozího upozornění Uživatele. Provozovatel a moderátoři mohou zasáhnout jakoukoliv formou do příspěvku nebo jej odstranit. Tato činnost slouží ke zkvalitnění obsahu serveru.

3.5. Za opakované porušení ustanovení čl. 3.2. těchto Pravidel je Provozovatel oprávněn zablokovat Uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu popř. blokovat Uživateli IP adresu či MAC adresu počítače Uživatele za účelem zabránění dalšího využití serveru takovým Uživatelem.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Souhlas s těmito Pravidly potvrzuje Uživatel při své registraci na serveru. Pravidla používání je možné přečíst před samotnou registrací. Jestliže je registrace provedena, uživatel souhlasí s podmínkami provozování stránek.
4.2. Provozovatel je oprávněn tato Pravidla libovolně měnit, přičemž tyto změny jsou pro Uživatele závazné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránkách.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS